Ponds Vitmain C

Photographer: Sehrish Qureshi; Artist: Sharvari wagh